Mimo, że rusztowania budowlane nie mają statusu obiektów budowlanych i nie wymagają pozwolenia na postawienie, to obowiązują w ich przypadku pewne rygory prawne. Jednym z obowiązków jest dokonywanie przeglądów.

Rodzaje przeglądów

Jednym z obowiązków dotyczących rusztowań jest konieczność dokonywania ich przeglądów. Wyróżnia się ich trzy rodzaje:

  • codzienne,
  • dekadowe,
  • doraźne.

Przegląd codzienny jest dokonywany codziennie przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu. Dokonuje go kierownik budowy lub osoba posiadająca stosowne przeszkolenie. Przegląd dekadowy dokonywany jest w sytuacji przerwy w wykorzystaniu rusztowań trwającej 10 dni, lub więcej. Ostatni typ przeglądu – doraźny, związany jest z wystąpieniem warunków wpływających na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu. Do warunków tych należą przede wszystkim obfite opady atmosferyczne mogące naruszyć stabilność podłoża, silne wiatry, oraz inne okoliczności mogące wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

Szczególnym wskazaniem do przeglądu jest upadek na rusztowanie ciężkich maszyn lub materiałów, co na budowach zdarza się stosunkowo często.

Zakres przeglądów

Bez względu na rodzaj przeglądu, jego zakres jest zawsze taki sam. Obejmuje sprawdzenie stabilności rusztowania i ewentualnych deformacji. W ramach przeglądu sprawdzić należy również stabilność posadowienia i kotwień. W czasie przeglądu zwraca się również uwagę na kompletność rusztowania a w szczególności na ewentualne ubytki przy kotwieniach lub połączeniach śrubowych.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd?

Generalnie za bezpieczeństwo pracowników na rusztowaniu, lub innych osób w jego otoczeniu odpowiedzialny jest kierownik budowy, a w przypadku jego braku inwestor. Praktyka budowlana i przepisy prawa zezwalają na scedowanie obowiązku dokonywania przeglądów na upoważnionego pracownika, posiadającego uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań. Pracownik ten może być zatrudniony na budowie, lub też być pracownikiem firmy będącej właścicielem rusztowania. To pierwsze rozwiązanie jest praktykowane w dużych firmach budowlanych, które delegują pracowników na szkolenia z zakresu montażu i demontażu rusztowań.

Przegląd rusztowań to jeden z obowiązków ciążących na inwestorach i kierownikach budów, na których są one wykorzystywane. Konieczność ich regularnej kontroli podyktowana jest względami bezpieczeństwa pracujących na nich osób.